Rätt klädd för varje uppgift

kvalitet

Miljöpolicy

Rikstvätts verksamhet ska bedrivas så att en hållbar utveckling för miljön främjas. Som övergripande riktlinjer för verksamheten finns en miljöpolicy. Denna är utgångspunkt vid fastställandet av miljömål för alla tvätterier i Rikstvätt och innefattar nio punkter:

 1. Vi skall alltid klara eller överträffa kraven, i lagar, förordningar och andra myndighetskrav, som ställs på oss ur miljösynpunkt.
 2. Vi skall eftersträva att minska vår verksamhets påverkan på miljön i alla led, från råvaror via produktion och användning, till restprodukthantering.
 3. Vi skall minimera vårt användande av energi, vatten, tvättmedel, el, drivmedel, gas och olja.
 4. Vi skall arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt våra övergripande och detaljerade miljöplaner.
 5. Vi skall skapa engagemang och kunskap hos de anställda i miljöfrågor genom utbildning, delaktighet och ansvar.
 6. Vi skall minimera restprodukter från vår verksamhet. Restprodukter skall sorteras och i möjligaste mån återvinnas.
 7. Vi skall vara uppmärksamma på nya lösningar och produkter i syfte att minska förbrukning av råvaror och förbrukningsmaterial.
 8. Vi skall samordna våra transporter och välja transportalternativ med minsta möjliga miljöbelastning.
 9. Vi skall ställa miljökrav på våra leverantörer i takt med att vi själva förbättrar vårt miljöarbete.

Kvalitetspolicy

Övergripande kvalitetsmål

Vi strävar efter att säkerställa rätt kvalitet på våra produkter och tjänster. Våra mål skall vara mätbara och realistiska.

Teknisk kvalitet

Vi skall hålla en hög teknisk nivå på maskiner och utrustning.

Servicens kvalitet

Leveranser skall ske snabbt, på överenskommen tid, vara kompletta och tvättade. Tvättade textilier skall vara rena och hela samt hålla en hög finish. Medarbetarna skall vara kunniga, hjälpsamma och vänliga samt vara lyhörda för kundens problem och förfrågningar.

Utvecklingsarbete

Utbildning av medarbetare sker kontinuerligt lokalt samt även centralt via vår organisation Rikstvätt, vilket borgar för att vår policy följs.

Kontroll

Mätning av kundtillfredsställelse sker via kundenkäter. Oberoende kontrollorgan mäter bland annat renhet och finish på tvättat gods. Avvikelser från utlovad kvalitet skall åtgärdas och felkällor undersökas, så att en upprepning kan förhindras.

Arbetsmiljöpolicy

Rikstvätt är verksamt inom tvätt- och uthyrningsservice av textilier såsom linne, yrkeskläder, handdukar, mattor o.dyl. till hotell, företag och institutioner. Försäljning av textilier samt hygienprodukter förekommer också.

 

I vårt Verksamhetsledningssystem definieras arbetsmiljö som summan av de fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållandena inom företaget.

Vår verksamhet ska bedrivas så att hänsyn tas till den anställdes hälsa och att risker för ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. Som övergripande riktlinjer för verksamheten finns en arbetsmiljöpolicy. Denna är utgångspunkt vid fastställandet av arbetsmiljömål i företaget och innefattar följande punkter:

 

 • Arbetsmiljön ska vara säker ur ett hälsoperspektiv och åtminstone uppfylla kraven i arbetsmiljölagen, men skall även ta hänsyn till andra krav som organisationen berörs av, exempelvis krav från branschorganisation, kunder, mm.

 

 • Arbetsmiljöarbetet ska tillhandahållas resurser och kunskap så att vi kontinuerligt kan driva ett effektivt och utvecklande förbättringsarbete gällande arbetsmiljöfrågor samt vår arbetsmiljöprestanda.

 

 • Arbetsmiljöarbetet ska ha som mål att förebygga skada och ohälsa, och vi skall ständigt arbeta med att identifiera tidiga signaler på ohälsa.

 

 • Arbetsmiljön ska vara trivsam ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv och präglas av respekt och tillit.

 

 

 • Arbetsmiljön ska bidra till att motivera och stimulera den anställde i sitt arbete så att det finns lust och motivation att prestera utifrån ställda verksamhetsmål.

 

 • Vi skall skapa engagemang och kunskap hos de anställda i arbetsmiljöfrågor genom utbildning, delaktighet och ansvar så att upptäckta brister snabbt identifieras och åtgärdas. Alla i företaget ska ha kännedom om policyn och dess innebörd.

 

 

 • Vi skall vara uppmärksamma vid förändringar i verksamheten och dess påverkan på arbetsmiljön.

 

 • Arbetsmiljöarbetet omfattar även externa intressenter, kunder, leverantörer och besökare vid våra verksamheter och ska vara tillgängligt för dessa.